ރ. އަތޮޅު މީދޫ ކައުންސިލް
R. Meedhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Afeefޙުސައިން ޢަފީފް Progressive Party of Maldives 603 55.73%
2 Ali Rasheedޢަލީ ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 281 25.97%
3 Razzan Zareerރައްޒާނު ޒަރީރު Progressive Party of Maldives 604 55.82%
4 Hassan Shareefޙަސަން ޝަރީފް Independent 37 3.42%
5 Najih Jameelނާޖިޙު ޖަމީލް Progressive Party of Maldives 667 61.65%
6 Aishath Jumaanޢާއިޝަތު ޖުމާން Maldivian Democratic Party 330 30.50%
7 Ibrahim Hassanއިބްރާހީމް ޙަސަން Independent 198 18.30%
8 Abdulla Rasheedޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 355 32.81%
9 Mohamed Waseemމުޙައްމަދު ވަސީމް Independent 97 8.96%
Valid Votes 3172 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 74 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 63 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3309 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
582 521 1103 1420 77.68% 1432 329 1103
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
23 23 100.00% 0 23 100.00% 23 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 2 View
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 76 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 1 View
E04.15.1 R. Kinolhas-1 ރ. ކިނޮޅަސް-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 635 View
E05.13.2 R. Meedhoo-2 ރ. މީދޫ-2 682 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 1 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 2 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 5 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.