ކ. އަތޮޅު މާފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Maafushee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Shamoonޢަލީ ޝަމްޢޫން Progressive Party of Maldives 552 63.62%
2 Mohamed Nimalމުޙައްމަދު ނިމާލް Maldivian Democratic Party 260 29.97%
3 Abdul Wahid ޢަބްދުލްވާޙިދު Independent 189 21.78%
4 Usman Rasheedޢުޘްމާން ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 346 39.88%
5 Majda Ibrahimމަޖްދާ އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 281 32.39%
6 Nasheeda Adamނަޝީދާ އާދަމް Independent 383 44.14%
7 Abdulla Mufeedޢަބްދުﷲ މުފީދު Progressive Party of Maldives 259 29.85%
8 Mohamed Rasheedމުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 173 19.94%
Valid Votes 2443 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 160 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 18 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2621 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
437 452 889 1115 79.73% 1125 236 889
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
14 14 100.00% 0 14 100.00% 14 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 11 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1008 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
S07.1.3 Addu, Meedhoo-3 އައްޑޫ، މީދޫ-3 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 18 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 62 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 4 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.