ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Amir Ahmedޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 923 46.43%
2 Ali Fayazޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 908 45.67%
3 Zuhura Abdullaޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 976 49.09%
4 Mariyam Yasfaމަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 882 44.37%
5 Izmeel Ahmedއިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 976 49.09%
6 Hussain Visham Mohamedޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 911 45.82%
7 Ismail Fayazއިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 155 7.80%
8 Hawwa Sameelaޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 994 50.00%
9 Mohamed Jameelމުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 970 48.79%
10 Ibrahim Naseerއިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 1012 50.91%
11 Ibrahim Rashidއިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 836 42.05%
Valid Votes 9543 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 397 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 1015 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 10955 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1116 1075 2191 3049 71.86% 3076 885 2191
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
42 42 100.00% 0 42 100.00% 42 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B03.06.1 HDh. Nellaidhoo-1 ހދ. ނެއްލައިދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 2 View
E02.0.1 R. Atoll, Male'-2 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2 301 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 3 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 585 View
E03.07.2 R. Dhuvaafaru-2 ރ. ދުވާފަރު-2 657 View
E03.07.3 R. Dhuvaafaru-3 ރ. ދުވާފަރު-3 651 View
E03.07.4 R. Dhuvaafaru-4 ރ. ދުވާފަރު-4 743 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 2 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 3 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 4 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 6 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 41 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 8 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.