ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Maarandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdul Rahman Hassanޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން Independent 140 26.42%
2 Hassan Ahmedޙަސަން އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 259 48.87%
3 Mohamed Hameedމުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 181 34.15%
4 Ahmed Shafiuއަޙްމަދު ޝާފިޢު Independent 192 36.23%
5 Abdul Kareem Abdul Rahmanޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Independent 89 16.79%
6 Jeelan Haroonޖީލާން ހާރޫން Independent 179 33.77%
7 Ahmed Shareefއަޙްމަދު ޝަރީފް Independent 49 9.25%
8 Abdul Hameed Abdul Sattarޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު Independent 340 64.15%
Valid Votes 1429 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 161 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 24 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1614 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
265 273 538 663 81.15% 668 130 538
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
26 26 100.00% 0 26 100.00% 26 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A02.0.1 Ha. Atoll, Male'-2 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2 180 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 439 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 5 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.