ހއ. އަތޮޅު އުތީމު ކައުންސިލް
Ha. Utheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Rasheedޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 343 70.87%
2 Mohamed Adamމުޙައްމަދު އާދަމް Progressive Party of Maldives 306 63.22%
4 Asrar Adamއަސްރާރް އާދަމް Progressive Party of Maldives 273 56.40%
5 Mohamed Shujauމުޙައްމަދު ޝުޖާޢު Independent 237 48.97%
Valid Votes 1159 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 293 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1458 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
236 250 486 643 75.58% 649 163 486
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
26 26 100.00% 0 26 100.00% 26 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.0.1 Ha. Atoll, Male'-3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3 101 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 494 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 3 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
J02.04.1 V. Keyodhoo-1 ވ. ކެޔޮދޫ-1 1 View
L01.02.1 F. Bilehdhoo-1 ފ. ބިލެތްދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 8 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.