ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެންދޫ ދާއިރާ)
B. Atoll Council (Kendhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Fathimath Sifanaފާޠިމަތު ސިފާނާ Jumhoory Party 832 37.85%
2 Ahmed Nasheedއަޙްމަދު ނަޝީދު Maldivian Democratic Party 584 26.57%
3 Suood Saeedސުޢޫދު ސަޢީދު Progressive Party of Maldives 782 35.58%
Valid Votes 2198 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 191 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2389 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1240 1150 2390 3127 76.43% 3154 764 2390
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
63 63 100.00% 0 63 100.00% 63 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 5 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 1 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 1 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 2 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 16 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 3 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 408 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 315 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 238 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 704 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 294 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 329 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 699 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 3 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 2 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
L02.04.1 F. Dharanboodhoo-1 ފ. ދަރަނބޫދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 2 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 2 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 9 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 25 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 11 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.