ހއ. އަތޮޅު ކެލާ ކައުންސިލް
Ha. Kelaa Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Siyazމުޙައްމަދު ސިޔާޒް Progressive Party of Maldives 346 38.75%
2 Adam Gufranއާދަމް ޣުފްރާން Maldivian Democratic Party 499 55.88%
3 Mohamed Adam Manikuމުޙައްމަދު އާދަމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 387 43.34%
4 Aishath Miznaޢާއިޝަތު މިޒްނާ Progressive Party of Maldives 476 53.30%
5 Aminath Ismailއާމިނަތު އިސްމާޢީލް Maldivian Democratic Party 508 56.89%
6 Adam Khaleelއާދަމް ޚަލީލް Progressive Party of Maldives 390 43.67%
Valid Votes 2606 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 73 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 88 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2767 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
448 483 931 1602 58.11% 1615 684 931
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
38 38 100.00% 0 38 100.00% 38 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 4 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 3 View
A05.0.1 Ha. Atoll, Male'-5 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5 342 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 599 View
A05.06.2 Ha. Kelaa-2 ހއ. ކެލާ-2 578 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 2 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 2 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 6 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
L01.02.1 F. Bilehdhoo-1 ފ. ބިލެތްދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
O01.01.1 L. Isdhoo-1 ލ. އިސްދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 19 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 3 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.