ރ. އަތޮޅު ފައިނު ކައުންސިލް
R. Fainu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Rishfanއަޙްމަދު ރިޝްފާނު Maldivian Democratic Party 128 43.99%
2 Abdul Rasheed Haroonޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން Progressive Party of Maldives 146 50.17%
3 Ibrahim Nasirއިބްރާހީމް ނާޞިރު Progressive Party of Maldives 163 56.01%
4 Ibrahim Umar Manikއިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކު Progressive Party of Maldives 160 54.98%
5 Mohamed Nizamމުޙައްމަދު ނިޒާމް Maldivian Democratic Party 124 42.61%
6 Mohamed Rameezމުޙައްމަދު ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 125 42.96%
Valid Votes 846 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 27 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 882 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
149 145 294 304 96.71% 306 12 294
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
5 5 100.00% 0 5 100.00% 5 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
E04.0.1 R. Atoll, Male'-4 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-4 58 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 241 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.