ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އުނގޫފާރު ދާއިރާ)
R. Atoll Council (Ungoofaaru Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Risanއިބްރާހީމް ރިސާން Maldivian Democratic Party 922 42.74%
2 Yoosuf Saleemޔޫސުފް ސަލީމް Progressive Party of Maldives 1235 57.26%
Valid Votes 2157 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 99 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2256 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1150 1106 2256 2953 76.40% 2971 715 2256
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
52 52 100.00% 0 52 100.00% 52 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 1 View
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 2 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E02.0.1 R. Atoll, Male'-2 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2 265 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 909 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 969 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 716 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E04.10.1 R. Innamaadhoo-1 ރ. އިންނަމާދޫ-1 2 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 2 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 5 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 3 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 4 View
N01.02.2 Th. Vilufushi-2 ތ. ވިލުފުށި-2 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 3 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
P03.08.1 GA. Gemanafushi-1 ގއ. ގެމަނަފުށި-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 6 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 5 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 14 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.