ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ތުޅާދޫ ދާއިރާ)
B. Atoll Council (Thulhaadhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdullah Zahidޢަބްދުﷲ ޒާހިދު Progressive Party of Maldives 890 43.73%
2 Ahmed Afrahއަޙްމަދު އަފްރާޙް Maldivian Democratic Party 1145 56.27%
Valid Votes 2035 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 155 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2190 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1144 1046 2190 3134 69.88% 3158 968 2190
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
57 57 100.00% 0 57 100.00% 57 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 3 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 2 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 3 View
F01.0.1 B. Atoll Male'-1 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1 576 View
F01.09.1 B. Thulhaadhoo-1 ބ. ތުޅާދޫ-1 461 View
F01.09.2 B. Thulhaadhoo-2 ބ. ތުޅާދޫ-2 554 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 524 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 181 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 163 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 490 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 18 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 5 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 3 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 5 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 6 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
N02.11.1 Th. Veymandoo-1 ތ. ވޭމަންޑޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 3 View
O03.09.1 L. Maamendhoo-1 ލ. މާމެންދޫ-1 1 View
O04.10.1 L. Hithadhoo-1 ލ. ހިތަދޫ-1 1 View
Q04.06.1 GDh. Rathafandhoo-1 ގދ. ރަތަފަންދޫ-1 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 2 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 2 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 23 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 45 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 9 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 7 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.