ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނައިފަރު ދާއިރާ)
Lh. Atoll Council (Naifaru Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Ibrahimޙުސައިން އިބްރާހީމް Jumhoory Party 617 26.84%
2 Mohamed Hussainމުޙައްމަދު ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 846 36.80%
3 Mohamed Rasheedމުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 836 36.36%
Valid Votes 2299 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 171 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2470 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1254 1216 2470 3767 65.57% 3800 1330 2470
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
72 72 100.00% 0 72 100.00% 72 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D01.01.1 N. Henbadhoo-1 ނ. ހެނބަދޫ-1 1 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 2 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 4 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 2 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.0.1 Lh. Atoll Male'-2 ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2 258 View
G02.02.1 Lh. Naifaru-1 ޅ. ނައިފަރު-1 742 View
G02.02.2 Lh. Naifaru-2 ޅ. ނައިފަރު-2 551 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 603 View
G02.02.4 Lh. Naifaru-4 ޅ. ނައިފަރު-4 701 View
G02.02.5 Lh. Naifaru-5 ޅ. ނައިފަރު-5 732 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 4 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 7 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 9 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 5 View
K02.06.1 M. Kolhufhushi-1 މ. ކޮޅުފުށި-1 1 View
L01.02.1 F. Bilehdhoo-1 ފ. ބިލެތްދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 3 View
M02.06.1 Dh. Maaenboodhoo-1 ދ. މާއެނބުދޫ-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
N02.11.1 Th. Veymandoo-1 ތ. ވޭމަންޑޫ-1 1 View
O02.05.3 L. Gan-3 ލ. ގަން-3 1 View
O02.05.4 L. Gan-4 ލ. ގަން-4 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q05.07.1 GDh. Vaadhoo-1 ގދ. ވާދޫ-1 1 View
R01.01.1 Fuvahmulaku Uthuru Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1 1 View
R01.01.2 Fuvahmulak Uthuru Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 3 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 4 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 10 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 17 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 28 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 6 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.