ނ. އަތޮޅު މާޅެންދޫ ކައުންސިލް
N. Maalhendhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Shah Moosaމުޙައްމަދު ޝާހް މޫސާ Maldivian Development Alliance 245 50.00%
2 Hassan Abdul Raheemޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް Maldivian Democratic Party 219 44.69%
3 Ibrahim Hassanއިބްރާހީމް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 243 49.59%
4 Afeef Easaޢަފީފު ޢީސާ Maldivian Development Alliance 253 51.63%
5 Ahmed Riushaanއަޙްމަދު ރިއުޝާން Maldivian Development Alliance 190 38.78%
6 Ali Hussainޢަލީ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 246 50.20%
Valid Votes 1396 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 74 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 66 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1536 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
247 265 512 626 81.79% 631 119 512
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
23 23 100.00% 0 23 100.00% 23 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 4 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 70 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 512 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 3 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 12 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 5 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.