ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Holhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Afrahމުޙައްމަދު އަފްރާޙް Maldivian Development Alliance 581 48.81%
2 Mohamed Naseerމުޙައްމަދު ނަޞީރު Maldivian Development Alliance 543 45.62%
3 Ahmed Hamdhan Nasirއަޙްމަދު ޙަމްދާން ނާޞިރު Progressive Party of Maldives 509 42.76%
4 Ahmed Irufaanއަޙްމަދު އިރުފާން Maldivian Democratic Party 752 63.18%
5 Hussain Mohamedޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 404 33.94%
6 Aishath Huzanaޢާއިޝަތު ހުޒާނާ Independent 330 27.72%
Valid Votes 3119 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 452 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 75 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3646 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
619 609 1228 1634 75.15% 1647 419 1228
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
48 48 100.00% 0 48 100.00% 48 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 2 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 2 View
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 218 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 2 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 641 View
D04.11.2 N. Holhudhoo-2 ނ. ހޮޅުދޫ-2 639 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 4 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 6 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
N01.02.2 Th. Vilufushi-2 ތ. ވިލުފުށި-2 1 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O02.05.3 L. Gan-3 ލ. ގަން-3 2 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 1 View
P03.08.1 GA. Gemanafushi-1 ގއ. ގެމަނަފުށި-1 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 12 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 34 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 17 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 13 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.