ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދިއްދޫ ދާއިރާ)
Ha. Atoll Council (Dhidhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Sirajޢަބްދުﷲ ސިރާޖު Maldivian Democratic Party 1159 59.04%
2 Ahmed Abdul Gayyoomއަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް Progressive Party of Maldives 804 40.96%
Valid Votes 1963 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 68 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2031 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
971 1060 2031 2829 71.79% 2853 822 2031
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
56 56 100.00% 0 56 100.00% 56 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.0.1 Ha. Atoll, Male'-2 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2 354 View
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 1 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 342 View
A04.08.2 Ha. Dhidhdhoo-2 ހއ. ދިއްދޫ-2 556 View
A04.08.3 Ha. Dhidhdhoo-3 ހއ. ދިއްދޫ-3 537 View
A04.08.4 Ha. Dhidhdhoo-4 ހއ. ދިއްދޫ-4 809 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 4 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 1 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 1 View
B03.06.1 HDh. Nellaidhoo-1 ހދ. ނެއްލައިދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 3 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 5 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
J02.05.1 V. Rakeedhoo-1 ވ. ރަކީދޫ-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N01.02.2 Th. Vilufushi-2 ތ. ވިލުފުށި-2 1 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
O02.05.3 L. Gan-3 ލ. ގަން-3 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
O03.09.1 L. Maamendhoo-1 ލ. މާމެންދޫ-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 12 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 14 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 33 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 8 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 8 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 43 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 18 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 4 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 11 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 11 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.