ހދ. އަތޮޅު ކުރިނބި ކައުންސިލް
Hdh. Kurin'bi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Mujuthabaއަޙްމަދު މުޖުތަބާ Maldivian Democratic Party 218 48.12%
2 Abdul Faththah Aboobakuruޢަބްދުލްފައްތާޙު އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 242 53.42%
3 Mariyam Jawaadhaމަރްޔަމް ޖަވާދާ Maldivian Democratic Party 203 44.81%
4 Mohamed Afrahމުޙައްމަދު އަފްރާޙް Progressive Party of Maldives 230 50.77%
5 Ismail Asifއިސްމާޢީލް ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 218 48.12%
6 Mohamed Shafyމުޙައްމަދު ޝާފީ Maldivian Democratic Party 219 48.34%
Valid Votes 1330 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 29 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 15 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1374 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
233 225 458 513 89.28% 517 59 458
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
16 16 100.00% 0 16 100.00% 16 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.0.1 HDh. Atoll, Male'-3 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-3 120 View
B03.08.1 HDh. Kurinbi-1 ހދ. ކުރިނބި-1 363 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 4 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 3 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 4 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 7 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.