ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ގުރައިދޫ ދާއިރާ)
K. Atoll Council (Guraidhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Warishޢަބުދުﷲ ވާރިޘް Progressive Party of Maldives 1163 51.71%
2 Saudulla Latheefސަޢުދުﷲ ލަޠީފް Independent 873 38.82%
3 Mohamed Luthfeeމުޙައްމަދު ލުޠުފީ Independent 213 9.47%
Valid Votes 2249 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 163 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2412 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1213 1199 2412 2945 81.90% 2971 559 2412
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
32 32 100.00% 0 32 100.00% 32 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 40 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 3 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 573 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1008 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 521 View
H03.09.2 K. Guraidhoo-2 ކ. ގުރައިދޫ-2 643 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 2 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S07.1.3 Addu, Meedhoo-3 އައްޑޫ، މީދޫ-3 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 27 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 7 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 76 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 8 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 4 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 6 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.