އއ. އަތޮޅު ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް
Aa. Atoll Thoddoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Khadheeja Niushaޚަދީޖާ ނިއުޝާ Maldivian Democratic Party 425 47.49%
2 Thuththu Manik ތުއްތުމަނިކު Independent 112 12.51%
3 Ali Adamޢަލީ އާދަމް Independent 98 10.95%
4 Hassan Abdullaޙަސަން ޢަބްދުﷲ Maldivian Democratic Party 414 46.26%
5 Hassan Zumaamޙަސަން ޒުމާމް Progressive Party of Maldives 296 33.07%
6 Hassan Ibrahimޙަސަން އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 332 37.09%
7 Moosa Nifazމޫސާ ނިފާޟް Jumhoory Party 229 25.59%
8 Aishath Adamޢާއިޝަތު އާދަމް Maldivian Democratic Party 374 41.79%
Valid Votes 2280 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 405 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 111 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2796 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
466 466 932 1208 77.15% 1217 285 932
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
29 29 100.00% 0 29 100.00% 29 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 2 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
N03.13.1 Th. Omadhoo-1 ތ. އޮމަދޫ-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 80 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.01.1 AA. Thoddoo-1 އއ. ތޮއްޑޫ-1 513 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 575 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 4 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.