ނ. އަތޮޅު ޅޮހި ކައުންސިލް
N. Lhohi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Afeef Ibrahimޙުސައިން ޢަފީފް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 204 41.63%
2 Abdulla Salimޢަބްދުﷲ ސާލިމް Maldivian Democratic Party 264 53.88%
3 Abdulla Muaazޢަބްދުﷲ މުޢާޛު Maldivian Development Alliance 231 47.14%
4 Gasim Shaheemޤާސިމް ޝަހީމް Maldivian Development Alliance 230 46.94%
5 Fathimath Naeemaފާޠިމަތު ނަޢީމާ Maldivian Democratic Party 286 58.37%
Valid Votes 1215 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 255 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 18 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1488 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
242 254 496 606 81.85% 610 114 496
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
25 25 100.00% 0 25 100.00% 25 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 1 View
D03.0.1 N. Atoll, Male'-3 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3 81 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 469 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 3 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 4 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 2 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 14 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 9 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.