ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް
B. Dharanvandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Shafeegޢަލީ ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 272 56.31%
2 Jibraan Saeedޖިބުރާން ސަޢީދު Progressive Party of Maldives 176 36.44%
3 Abdulla Naseerޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 157 32.51%
4 Abbas Aboobakurޢައްބާސް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 197 40.79%
5 Ali Majidޢަލީ މާޖިދު Maldivian Democratic Party 265 54.87%
6 Hussain Nazimޙުސައިން ނާޡިމް Maldivian Democratic Party 294 60.87%
Valid Votes 1361 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 88 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 24 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1473 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
257 234 491 804 61.07% 810 319 491
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
21 21 100.00% 0 21 100.00% 21 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 82 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 699 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 5 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.