އއ. އަތޮޅު ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލް
Aa. Atoll Bodufolhudhoo

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hassan Mahirޙަސަން މާހިރު Jumhoory Party 238 56.80%
2 Ahmed Mohamedއަޙްމަދު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 148 35.32%
3 Abdul Qafoor Mohamedޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު Independent 159 37.95%
4 Ahmed Hushamއަޙްމަދު ހުޝާމް Jumhoory Party 111 26.49%
5 Mohamed Nashidމުޙައްމަދު ނާޝިދު Progressive Party of Maldives 176 42.00%
6 Shujau Adamޝުޖާޢު އާދަމް Progressive Party of Maldives 302 72.08%
7 Adam Riyazއާދަމް ރިޔާޟު Independent 45 10.74%
Valid Votes 1179 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 78 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1266 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
229 193 422 516 81.78% 520 98 422
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
8 8 100.00% 0 8 100.00% 8 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 41 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 468 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.