ކ. އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލް
K. Atoll Kaashidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Sulthanޢަލީ ސުލްޠާން Progressive Party of Maldives 598 47.57%
2 Hawwa Shakiruޙައްވާ ޝާކިރު Maldivian Democratic Party 332 26.41%
3 Moosa Nasheedމޫސާ ނަޝީދު Independent 114 9.07%
4 Nazim Hussainނާޡިމް ޙުސައިން Independent 103 8.19%
5 Ibrahim Rasheedއިބްރާހީމް ރަޝީދު Independent 291 23.15%
6 Ibrahim Faisalއިބްރާހީމް ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 500 39.78%
7 Easa Khaleelޢީސާ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 462 36.75%
8 Athif Abdul Raheemޢާޠިފް ޢަބްދުއްރަޙީމް Independent 229 18.22%
9 Ahmed Falahއަޙްމަދު ފަލާޙް Progressive Party of Maldives 445 35.40%
10 Sahla Zahirސަހުލާ ޒާހިރު Progressive Party of Maldives 545 43.36%
Valid Votes 3619 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 152 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 126 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3897 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
645 656 1301 1634 79.62% 1648 347 1301
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
46 46 100.00% 0 46 100.00% 46 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 2 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 161 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 735 View
H01.01.2 K. Kaashidhoo-2 ކ. ކާށިދޫ-2 637 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 6 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 4 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 2 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 2 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 1 View
O02.04.1 L. Mundoo-1 ލ. މުންޑޫ-1 1 View
O02.05.3 L. Gan-3 ލ. ގަން-3 1 View
P02.05.2 GA. Dhaandhoo-2 ގއ. ދާންދޫ-2 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 2 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 11 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 10 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 6 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.