ށ. އަތޮޅު މަރޮށި ކައުންސިލް
Sh. Maroshi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Masood Waheedމަސްޢޫދު ވަޙީދު Independent 259 57.94%
2 Abdulla Amirޢަބްދުﷲ ޢާމިރު Progressive Party of Maldives 155 34.68%
3 Abdul Azeez Mohamed Waheedޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 201 44.97%
4 Reehan Adam Saleemރީހާން އާދަމް ސަލީމް Independent 184 41.16%
5 Ahmed Abrar Mohamedއަޙްމަދު އަބުރާރު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 145 32.44%
6 Hafeezulla ޙަފީޡުﷲ Progressive Party of Maldives 185 41.39%
7 Abdul Razzaag Abdul Hadeeޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުލްހާދީ Maldivian Democratic Party 171 38.26%
Valid Votes 1300 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 41 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 21 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1362 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
230 224 454 680 66.76% 685 231 454
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
22 22 100.00% 0 22 100.00% 22 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C03.0.1 Sh. Atoll, Male'-3 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3 129 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
C03.09.1 Sh. Maroshi-1 ށ. މަރޮށި-1 453 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 3 View
N04.09.1 Th. Gaadhiffushi-1 ތ. ގާދިއްފުށި-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 2 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 73 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.