ނ. އަތޮޅު މަގޫދޫ ކައުންސިލް
N. Magoodhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Aqeel Hussainޢަޤީލް ޙުސައިން Maldivian Development Alliance 126 55.67%
2 Akuram Mohamedއަކްރަމް މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 105 46.39%
3 Abdul Haleem Ahmedޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 125 55.23%
4 Fathuhulla Naseerފަތުޙުﷲ ނަސީރު Maldivian Democratic Party 190 83.95%
Valid Votes 546 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 133 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 3 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 682 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
121 107 228 266 85.71% 268 40 228
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
19 19 100.00% 0 19 100.00% 19 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 26 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 211 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 1 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
R02.01.2 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-2 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 9 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.