ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ ކައުންސިލް
B. Kendhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Muavin Mukhtharމުޢާވިން މުޚްތާރު Independent 108 15.52%
2 Ahmed Abdul Rasheedއަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު Progressive Party of Maldives 346 49.71%
3 Ibrahim Abdul Rahmanއިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Maldivian Democratic Party 329 47.27%
4 Ahmed Saleemއަޙްމަދު ސަލީމް Progressive Party of Maldives 323 46.41%
5 Ali Khalidޢަލީ ޚާލިދު Independent 246 35.34%
6 Ali Musthafaޢަލީ މުޞްޠަފާ Independent 57 8.19%
7 Mohamed Ashanމުޙައްމަދު އާޝާން Progressive Party of Maldives 293 42.10%
8 Irufan Abdul Shakoorޢިރުފާނު ޢަބްދުއްޝަކޫރު Maldivian Democratic Party 312 44.83%
Valid Votes 2014 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 74 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 39 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2127 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
389 320 709 854 83.02% 862 153 709
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
25 25 100.00% 0 25 100.00% 25 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 3 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 8 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 2 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 111 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 700 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 2 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.