ހއ. އަތޮޅު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް
Ha. Filadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Moosaމުޙައްމަދު މޫސާ Progressive Party of Maldives 242 39.41%
2 Mohamed Irushadމުޙައްމަދު އިރުޝާދު Progressive Party of Maldives 263 42.83%
3 Abdul Sattar Dawoodޢަބްދުއްސައްތާރު ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 250 40.72%
4 Mohamed Jaufarމުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު Jumhoory Party 319 51.95%
5 Mohamed Nafiuމުޙައްމަދު ނާފިޢު Maldivian Democratic Party 312 50.81%
6 Mohamed Falaahމުޙައްމަދު ފަލާޙް Maldivian Democratic Party 316 51.47%
7 Adam Khaleelއާދަމް ޚަލީލް Independent 87 14.17%
Valid Votes 1789 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 53 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 13 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1855 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
300 321 621 764 81.28% 770 149 621
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
26 26 100.00% 0 26 100.00% 26 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 2 View
A05.0.1 Ha. Atoll, Male'-5 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5 259 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 446 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 8 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 7 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
K02.06.1 M. Kolhufhushi-1 މ. ކޮޅުފުށި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 4 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 6 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.