ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ)
N. Atoll Council (Ken'dhikulhudhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Wasif Ahmedވާޞިފު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 1098 52.49%
2 Abdulla Shaheedޢަބްދުﷲ ޝަހީދު Maldivian Development Alliance 994 47.51%
Valid Votes 2092 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 102 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2194 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1044 1150 2194 2961 74.10% 2986 792 2194
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
58 58 100.00% 0 58 100.00% 58 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B03.12.1 HDH. Vaikaradhoo-1 ހދ. ވައިކަރަދޫ-1 2 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 5 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
D01.0.1 N. Atoll, Male'-1 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-1 324 View
D01.01.1 N. Henbadhoo-1 ނ. ހެނބަދޫ-1 415 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 551 View
D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo-2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2 575 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 512 View
D01.04.1 N. Kudafari-1 ނ. ކުޑަފަރި-1 407 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 3 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 2 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 28 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 4 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 10 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 3 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 8 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 3 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 4 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 4 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 20 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 15 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 9 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 7 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.