ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ)
Ha. Atoll Council (Ihavandhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Hussainޢަބްދުﷲ ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 1621 64.33%
2 Mohamed Areebމުޙައްމަދު ޢަރީބު Progressive Party of Maldives 899 35.67%
Valid Votes 2520 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 79 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2599 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1268 1331 2599 3074 84.55% 3098 499 2599
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
63 63 100.00% 0 63 100.00% 63 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 4 View
A02.0.1 Ha. Atoll, Male'-2 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-2 513 View
A02.03.1 Ha. Molhadhoo-1 ހއ. މޮޅަދޫ-1 225 View
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 823 View
A02.05.2 Ha. Ihavandhoo-2 ހއ. އިހަވަންދޫ-2 885 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 441 View
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 1 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 2 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 2 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 12 View
B06.10.1 HD. Kumundhoo-1 ހދ. ކުމުންދޫ-1 1 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 2 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 5 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 4 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 4 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 14 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 6 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 3 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 21 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
L02.04.1 F. Dharanboodhoo-1 ފ. ދަރަނބޫދޫ-1 2 View
M01.02.1 Dh. Bandidhoo-1 ދ. ބަނޑިދޫ-1 1 View
M02.06.1 Dh. Maaenboodhoo-1 ދ. މާއެނބުދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 6 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 2 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 3 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 2 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
Q05.05.1 GDh. Gadhdhoo-1 ގދ. ގައްދޫ-1 1 View
R03.01.2 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 1 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 20 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 10 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 5 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 6 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 3 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.