ބ. އަތޮޅު ކަމަދޫ ކައުންސިލް
B. Kamadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mariyam Sanaމަރްޔަމް ސަނާ Maldivian Democratic Party 134 46.53%
2 Ahmed Sameerއަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 148 51.39%
3 Ali Naizޢަލީ ނާއިޛް Progressive Party of Maldives 134 46.53%
4 Ali Mausoomޢަލީ މަޢުޞޫމް Maldivian Democratic Party 159 55.21%
5 Abdulla Rasheedޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 154 53.47%
6 Mohamed Shameemމުޙައްމަދު ޝަމީމް Progressive Party of Maldives 117 40.63%
Valid Votes 846 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 18 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 870 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
142 148 290 336 86.31% 338 48 290
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
12 12 100.00% 0 12 100.00% 12 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 76 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 237 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 12 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.