އއ. އަތޮޅު އުކުޅަހު ކައުންސިލް
Aa. Atoll Ukulhahu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Aliއަޙްމަދު ޢަލީ Progressive Party of Maldives 200 36.17%
2 Abdulla Firagޢަބްދުﷲ ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 389 70.34%
3 Shaukath Ibrahimޝައުކަތު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 405 73.24%
4 Nafees Mohamedނަފީސް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 139 25.14%
5 Mohamed Shareefމުޙައްމަދު ޝަރީފް Jumhoory Party 141 25.50%
6 Mohamed Husnyމުޙައްމަދު ޙުސްނީ Maldivian Democratic Party 367 66.37%
Valid Votes 1641 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 18 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 21 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1680 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
280 280 560 614 91.21% 619 59 560
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
7 7 100.00% 0 7 100.00% 7 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 41 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 568 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.