ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
K. Atoll Gaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Aaiz Abdul Raheemއާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 429 53.96%
2 Hussain Mohamedޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 89 11.19%
3 Ali Arushahޢަލީ އަރުޝާހު Independent 84 10.57%
4 Ali Shifazޢަލީ ޝިފާޛު Maldivian Democratic Party 266 33.46%
5 Mubashir Jaleelމުބައްޝިރު ޖަލީލް Progressive Party of Maldives 423 53.21%
6 Mohamed Rishwanމުޙައްމަދު ރިޝްވާން Progressive Party of Maldives 405 50.94%
7 Ali Hashimޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 312 39.25%
8 Murshidh Abdul Hakeemމުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 322 40.50%
Valid Votes 2330 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 55 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 15 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2400 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
421 389 810 903 89.70% 909 99 810
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
16 16 100.00% 0 16 100.00% 16 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 99 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 3 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 769 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 19 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.