ށ. އަތޮޅު ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
Sh. Foakaidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Hameedއަޙްމަދު ޙަމީދު Progressive Party of Maldives 353 39.66%
2 Mohamed Shiyamމުޙައްމަދު ޝިޔާމް Independent 141 15.84%
3 Ahmed Anwarއަޙްމަދު އަންވަރު Progressive Party of Maldives 358 40.22%
4 Mohamed Rashidމުޙައްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 505 56.74%
5 Hussain Fareedhޙުސައިން ފަރީދު Maldivian Democratic Party 524 58.88%
6 Ahmed Sobaahއަޙްމަދު ޞަބާޙް Jumhoory Party 228 25.62%
7 Ahmed Asifއަޙްމަދު ޢާޞިފް Maldivian Democratic Party 473 53.15%
Valid Votes 2582 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 88 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 66 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2736 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
441 468 909 1086 83.70% 1096 187 909
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
32 32 100.00% 0 32 100.00% 32 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C01.02.1 Sh. Noomara-1 ށ. ނޫމަރާ-1 2 View
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 2 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 1 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 3 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 2 View
C03.0.1 Sh. Atoll, Male'-3 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3 117 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 916 View
C03.09.1 Sh. Maroshi-1 ށ. މަރޮށި-1 2 View
C04.10.1 Sh. Lhaimagu-1 ށ. ޅައިމަގު-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 9 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
R02.01.1 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 4 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.