ހއ. އަތޮޅު ވަށަފަރު ކައުންސިލް
Ha. Vashafaru council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Zakiމުޙައްމަދު ޒަކީ Progressive Party of Maldives 250 59.10%
2 Abdulla Rauoofޢަބްދުﷲ ރައޫފު Progressive Party of Maldives 280 66.19%
3 Ahmed Shamoonއަޙްމަދު ޝަމްޢޫން Maldivian Democratic Party 232 54.85%
4 Mohamed Waheed Hassanމުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން Progressive Party of Maldives 246 58.16%
Valid Votes 1008 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 261 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 12 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1281 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
218 209 427 620 68.87% 625 198 427
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
33 33 100.00% 0 33 100.00% 33 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 1 View
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.0.1 Ha. Atoll, Male'-5 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-5 125 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
A05.07.1 Ha. Vashafaru-1 ހއ. ވަށަފަރު-1 435 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 1 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 3 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
J02.05.1 V. Rakeedhoo-1 ވ. ރަކީދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
P03.07.1 GA. Kondey-1 ގއ. ކޮނޑޭ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 7 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 9 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 6 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.