ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް
Hdh. Nolhivaranfaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Riyazއަޙްމަދު ރިޔާޟް Maldivian Democratic Party 260 33.68%
2 Yahya Ibrahimޔަޙްޔާ އިބްރާހީމް Independent 143 18.52%
3 Ahmed Waheedއަޙްމަދު ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 302 39.12%
4 Ahmed Ibrahimއަޙްމަދު އިބްރާހީމް Independent 303 39.25%
5 Mohamed Hassanމުޙައްމަދު ޙަސަން Progressive Party of Maldives 206 26.68%
6 Abdul Kareem Abdul Rahmanޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Progressive Party of Maldives 292 37.82%
7 Asma Khalidއަސްމާ ޚާލިދު Maldivian Democratic Party 364 47.15%
Valid Votes 1870 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 446 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 39 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2355 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
356 429 785 1331 58.98% 1342 557 785
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
30 30 100.00% 0 30 100.00% 30 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
B01.0.1 HDh. Atoll, Male'-1 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 181 View
B02.05.1 HDh. Nolhivaranfaru-1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-1 430 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 637 View
B03.06.1 HDh. Nellaidhoo-1 ހދ. ނެއްލައިދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 3 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 5 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 7 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 5 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 6 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 14 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 7 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 7 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.