ޅ. އަތޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
Lh. Hinnavaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ziyad Ahmedޒިޔާދު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 1337 48.00%
2 Ibrahim Gasimއިބްރާހީމް ޤާސިމް Maldivian Democratic Party 1275 45.77%
3 Mohamed Solihމުޙައްމަދު ޞާލިޙު Progressive Party of Maldives 1442 51.77%
4 Rishwan Adam Fulhuރިސްވާން އާދަމްފުޅު Progressive Party of Maldives 1426 51.19%
5 Adam Aneesއާދަމް އަނީސް Progressive Party of Maldives 1426 51.19%
6 Firaz Ismailފިރާޒު އިސްމާޢީލް Maldivian Democratic Party 1343 48.21%
7 Mohamed Feeroazeމުޙައްމަދު ފީރޯޒް Maldivian Democratic Party 1313 47.14%
8 Mohamed Hassanމުޙައްމަދު ޙަސަން Progressive Party of Maldives 1289 46.27%
9 Ahmed Mohamedއަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 1262 45.30%
10 Abdulla Ibrahimޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 1459 52.38%
Valid Votes 13572 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 356 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 678 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 14606 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1453 1490 2943 3634 80.99% 3666 723 2943
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
63 63 100.00% 0 63 100.00% 63 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 3 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E04.10.1 R. Innamaadhoo-1 ރ. އިންނަމާދޫ-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
G01.0.1 Lh. Atoll Male'-1 ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-1 919 View
G01.01.1 Lh. Hinnavaru-1 ޅ. ހިންނަވަރު-1 470 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 462 View
G01.01.3 Lh. Hinnavaru-3 ޅ. ހިންނަވަރު-3 408 View
G01.01.4 Lh. Hinnavaru-4 ޅ. ހިންނަވަރު-4 484 View
G01.01.5 Lh. Hinnavaru-5 ޅ. ހިންނަވަރު-5 555 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 4 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 10 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 4 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 3 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 4 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 6 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
K01.08.1 M. Maduvvari-1 މ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 3 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
M02.06.1 Dh. Maaenboodhoo-1 ދ. މާއެނބުދޫ-1 1 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 1 View
O04.11.1 L. Kunahandhoo-1 ލ. ކުނަހަންދޫ-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 2 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 1 View
Q04.06.1 GDh. Rathafandhoo-1 ގދ. ރަތަފަންދޫ-1 1 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
Q04.09.1 GDh. Faresmaathodaa-1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 3 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 43 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 12 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 4 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 151 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 26 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 5 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.