ހދ. އަތޮޅު ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Hanimaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hassan Saleemޙަސަން ސަލީމް Maldivian Democratic Party 512 51.15%
2 Abdul Salaam Aliޢަބްދުއްސަލާމް ޢަލީ Independent 591 59.04%
3 Hassan Jaufarޙަސަން ޖަޢުފަރު Progressive Party of Maldives 283 28.27%
4 Arifa Abdullaޢާރިފާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 335 33.47%
5 Nisham Aliނިޝާމް ޢަލީ Progressive Party of Maldives 420 41.96%
6 Abdul Sattar Hassanޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން Independent 268 26.77%
7 Musthafa Saleemމުޞްޠަފާ ސަލީމް Independent 252 25.17%
Valid Votes 2661 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 342 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 48 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 3051 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
491 531 1022 1511 67.64% 1527 505 1022
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
31 31 100.00% 0 31 100.00% 31 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 1 View
B01.0.1 HDh. Atoll, Male'-1 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 114 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 723 View
B01.01.2 HDh. Hanimaadhoo-2 ހދ. ހަނިމާދޫ-2 623 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 3 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
O02.05.4 L. Gan-4 ލ. ގަން-4 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 12 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.