ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު ކައުންސިލް
B. Dhonfan Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Hafeezޙުސައިން ޙަފީޡް Independent 102 39.03%
2 Abdulla Ahsanޢަބްދުﷲ އަޙްސަން Independent 131 50.13%
3 Abdulla Ibrahimޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް Independent 98 37.50%
4 Mohamed Rasheed Hamidމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙާމިދު Independent 80 30.61%
5 Ahmed Shakir Hamidއަޙްމަދު ޝާކިރު ޙާމިދު Independent 98 37.50%
6 Ali Rasheedޢަލީ ރަޝީދު Independent 139 53.19%
Valid Votes 648 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 136 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 42 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 826 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
141 135 276 388 71.13% 391 115 276
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
19 19 100.00% 0 19 100.00% 19 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 1 View
F01.13.1 B. Goidhoo-1 ބ. ގޮއިދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 38 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 329 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
L02.04.1 F. Dharanboodhoo-1 ފ. ދަރަނބޫދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.