ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އޭދަފުށި ދާއިރާ)
B. Atoll Council (Eydhafushi Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Ashrafޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް Progressive Party of Maldives 1215 49.13%
2 Mabrook Naseerމަބުރޫކް ނަޞީރު Maldivian Democratic Party 1258 50.87%
Valid Votes 2473 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 167 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2640 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1351 1289 2640 3808 69.33% 3842 1202 2640
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
57 57 100.00% 0 57 100.00% 57 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.03.1 HDh. Naivaadhoo-1 ހދ. ނައިވާދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 2 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 3 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 2 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 3 View
F02.0.1 B. Atoll Male'-2 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-2 622 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 380 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 621 View
F02.08.2 B. Eydhafushi-2 ބ. އޭދަފުށި-2 642 View
F02.08.3 B. Eydhafushi-3 ބ. އޭދަފުށި-3 717 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 666 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 4 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 4 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 8 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.08.1 M. Maduvvari-1 މ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 7 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
P03.09.1 GA. Kanduhulhudhoo-1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
R01.01.1 Fuvahmulaku Uthuru Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 8 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 9 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 40 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 14 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 2 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.