ހއ. އަތޮޅު މުރައިދޫ ކައުންސިލް
Ha. Muraidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Faruhath Sameerފަރުޙަތު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 167 36.54%
2 Hassan Ziyaadhޙަސަން ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 200 43.76%
3 Hussain Rasheedޙުސައިން ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 133 29.10%
4 Ibrahim Raufއިބްރާހީމް ރައޫފް Independent 112 24.51%
5 Mohamed Nishaamމުޙައްމަދު ނިޝާމް Maldivian Democratic Party 243 53.17%
6 Abdulla Mufeedޢަބްދުﷲ މުފީދު Progressive Party of Maldives 206 45.08%
7 Asrar Abdullaއަސްރާރު ޢަބްދުﷲ Maldivian Democratic Party 234 51.20%
Valid Votes 1295 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 76 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 36 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1407 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
213 256 469 602 77.91% 607 138 469
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
21 21 100.00% 0 21 100.00% 21 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A03.0.1 Ha. Atoll, Male'-3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3 151 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 417 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 1 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 2 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 5 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 5 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 2 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.