ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހޯރަފުށި ދާއިރާ)
HA. Atoll Council (Hoarafushi Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Mauroofއަޙްމަދު މަޢުރޫފް Progressive Party of Maldives 1021 45.28%
2 Ibrahim Rasheedއިބްރާހީމް ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 1234 54.72%
Valid Votes 2255 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 93 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2348 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1168 1180 2348 3384 69.39% 3414 1066 2348
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
74 74 100.00% 0 74 100.00% 74 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.0.1 Ha. Atoll, Male'-1 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 822 View
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 400 View
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 336 View
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 500 View
A01.04.2 Ha. Hoarafushi-2 ހއ. ހޯރަފުށި-2 624 View
A01.04.3 Ha. Hoarafushi-3 ހއ. ހޯރަފުށި-3 453 View
A02.03.1 Ha. Molhadhoo-1 ހއ. މޮޅަދޫ-1 3 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 3 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 2 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 4 View
A05.07.1 Ha. Vashafaru-1 ހއ. ވަށަފަރު-1 1 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B01.02.1 HDh. Finey-1 ހދ. ފިނޭ-1 1 View
B02.07.1 HDh. Nolhivaramu-1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 9 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 1 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 3 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 2 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 9 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 3 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 2 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 1 View
I02.03.1 ADh. Kunburudhoo-1 އދ. ކުނބުރުދޫ-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 2 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
J01.02.1 V. Thinadhoo-1 ވ. ތިނަދޫ-1 1 View
J02.04.1 V. Keyodhoo-1 ވ. ކެޔޮދޫ-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 5 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
P03.06.1 GA. Dhevvadhoo-1 ގއ. ދެއްވަދޫ-1 2 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 1 View
Q04.06.1 GDh. Rathafandhoo-1 ގދ. ރަތަފަންދޫ-1 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 2 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 13 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 15 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 8 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 5 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 50 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 18 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 6 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 11 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 13 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 6 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.