ކ. އަތޮޅު ގުޅި ކައުންސިލް
K. Atoll Gulhee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Rasheedޢަލީ ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 216 47.02%
2 Fathimath Shehenazފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް Jumhoory Party 168 36.57%
3 Ibrahim Asifއިބްރާހީމް ޢާޞިފް Jumhoory Party 209 45.50%
4 Mohamed Fathuhullaމުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ Maldivian Democratic Party 346 75.33%
5 Fathmath Shiznaފާޠިމަތު ޝިޒުނާ Jumhoory Party 31 6.75%
6 Ahmed Shabeenއަޙްމަދު ޝަބީން Progressive Party of Maldives 32 6.97%
7 Ibrahim Faizއިބްރާހީމް ފާއިޒު Progressive Party of Maldives 159 34.62%
Valid Votes 1161 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 217 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 36 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1414 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
258 214 472 587 80.41% 592 120 472
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
11 11 100.00% 0 11 100.00% 11 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 572 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 2 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.