އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް
AA. Atoll Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Adam Naseemއާދަމް ނަސީމް Progressive Party of Maldives 1362 33.27%
2 Ahmed Mujthaba Mohamedއަޙްމަދު މުޖްތަބާ މުޙައްމަދު Jumhoory Party 498 12.16%
3 Mohamed Shafeeqމުޙައްމަދު ޝަފީޤް Maldivian Democratic Party 2133 52.10%
4 Mohamed Naahidމުޙައްމަދު ނާހިދު Maldivian Democratic Party 2139 52.25%
5 Mohamed Nazeehމުޙައްމަދު ނަޒީހު Progressive Party of Maldives 1262 30.83%
6 Hussain Amirޙުސައިން ޢާމިރު Progressive Party of Maldives 1356 33.12%
7 Mohamed Adamމުޙައްމަދު އާދަމް Maldivian Democratic Party 2256 55.11%
Valid Votes 11006 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 1276 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 846 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 13128 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
2267 2121 4388 5259 83.44% 5284 896 4388
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
68 68 100.00% 0 68 100.00% 68 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.01.1 Ha. Thuraakunu-1 ހއ. ތުރާކުނު-1 1 View
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 2 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
B06.10.1 HD. Kumundhoo-1 ހދ. ކުމުންދޫ-1 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 1 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.12.1 N. Fodhdhoo-1 ނ. ފޮއްދޫ-1 1 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E04.09.1 R. Rasmaadhoo-1 ރ. ރަސްމާދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 4 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
F03.03.1 B. Kendhoo-1 ބ. ކެންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 4 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 4 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 3 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 3 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 4 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 4 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 2 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
N03.13.1 Th. Omadhoo-1 ތ. އޮމަދޫ-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 3 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
S01.1.3 Addu, Hulhudhoo-3 އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 2 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 548 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 458 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 468 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 423 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 359 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 435 View
U02.01.1 AA. Thoddoo-1 އއ. ތޮއްޑޫ-1 513 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 575 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 725 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 575 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 22 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 3 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 10 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 4 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 21 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 22 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.