އއ. އަތޮޅު ރަސްދޫ ކައުންސިލް
Aa. Atoll Rasdhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Simaauޙުސައިން ސިމާޢު Maldivian Democratic Party 383 58.47%
2 Abdulla Anilޢަބްދުﷲ އަނީލް Maldivian Democratic Party 397 60.61%
3 Ahmed Muazއަޙްމަދު މުޢާޒް Jumhoory Party 171 26.11%
4 Ahmed Waheedއަޙްމަދު ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 264 40.31%
5 Abdul Jaleel Moosaޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ Maldivian Democratic Party 369 56.34%
6 Abdul Raheem Ibrahimޢަބްދުއްރަޙީމް އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 250 38.17%
Valid Votes 1834 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 131 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 42 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2007 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
346 323 669 789 84.79% 797 128 669
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
17 17 100.00% 0 17 100.00% 17 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 2 View
O02.05.2 L. Gan-2 ލ. ގަން-2 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 2 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 36 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 716 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 8 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 8 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.