ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ވެލިދޫ ދާއިރާ)
N. Atoll Council (Velidhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Malik މުޙައްމަދުމާލިކު Maldivian Development Alliance 501 24.59%
2 Adam Faizއާދަމް ފާއިޒް Maldivian Democratic Party 945 46.39%
3 Mohamed Irufanމުޙައްމަދު އިރުފާނު Independent 591 29.01%
Valid Votes 2037 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 119 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2156 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1070 1098 2168 2820 76.88% 3370 1202 2168
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
54 54 100.00% 0 54 100.00% 54 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 2 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 2 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 2 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
D01.01.1 N. Henbadhoo-1 ނ. ހެނބަދޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 1 View
D03.0.1 N. Atoll, Male'-3 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3 437 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 470 View
D03.12.1 N. Fodhdhoo-1 ނ. ފޮއްދޫ-1 228 View
D03.13.1 N. Velidhoo-1 ނ. ވެލިދޫ-1 541 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 477 View
D03.13.3 N. Velidhoo-3 ނ. ވެލިދޫ-3 496 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 3 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 2 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
K01.08.1 M. Maduvvari-1 މ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
K02.03.1 M. Mulah-1 މ. މުލައް-1 1 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
L02.05.2 F. Nilandhoo-2 ފ. ނިލަންދޫ-2 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 2 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
O01.01.1 L. Isdhoo-1 ލ. އިސްދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 5 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 2 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 3 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 9 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 14 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 5 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 46 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 22 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 2 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.