ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލް
Sh. Funadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ahmed Ibrahim Fulhuއަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު Progressive Party of Maldives 545 62.07%
2 Adam Shareefއާދަމް ޝަރީފް Independent 348 39.64%
3 Ahmed Nazeerއަޙްމަދު ނަޛީރު Progressive Party of Maldives 468 53.30%
4 Ali Khalidޢަލީ ޚާލިދު Progressive Party of Maldives 546 62.19%
5 Mohamed Ali Fulhuމުޙައްމަދު ޢަލީފުޅު Independent 292 33.26%
Valid Votes 2199 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 435 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 113 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2747 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
435 475 910 1672 54.43% 1687 777 910
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
25 25 100.00% 0 25 100.00% 25 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C02.0.1 Sh. Atoll, Male'-2 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-2 34 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 793 View
C04.13.2 Sh. Funadhoo-2 ށ. ފުނަދޫ-2 803 View
D01.02.1 N. Kendhikulhudhoo-1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 1 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 6 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 3 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 4 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 6 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.