ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ބާރަށު ދާއިރާ)
Ha. Atoll Council (Baarashu Dhaairaa)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Naseerޙުސައިން ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 1117 47.05%
2 Ali Shameemޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 1257 52.95%
Valid Votes 2374 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 122 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2496 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1200 1297 2497 3240 77.07% 3266 769 2497
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
81 81 100.00% 0 81 100.00% 81 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A03.0.1 Ha. Atoll, Male'-3 ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-3 787 View
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 360 View
A03.12.1 Ha. Utheemu-1 ހއ. އުތީމު-1 495 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 417 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 410 View
A03.14.2 Ha. Baarah-2 ހއ. ބާރަށް-2 471 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 7 View
A05.06.1 Ha. Kelaa-1 ހއ. ކެލާ-1 2 View
A05.09.1 Ha. Filladhoo-1 ހއ. ފިއްލަދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 2 View
B02.05.2 HDh. Nolhivaranfaru-2 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު-2 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 5 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 2 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 2 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 2 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 3 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 1 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 1 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 7 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 3 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 4 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 3 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 5 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 3 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 6 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 6 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 9 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.01.1 ADh. Hangnaameedhoo-1 އދ. ހަންޏާމީދޫ-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.02.1 ADh. Omadhoo-1 އދ. އޮމަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
J01.03.1 V. Felidhoo-1 ވ. ފެލިދޫ-1 1 View
J02.04.1 V. Keyodhoo-1 ވ. ކެޔޮދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 2 View
K02.06.1 M. Kolhufhushi-1 މ. ކޮޅުފުށި-1 1 View
L01.02.1 F. Bilehdhoo-1 ފ. ބިލެތްދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 13 View
N04.04.1 Th. Dhiyamigili-1 ތ. ދިޔަމިގިލި-1 1 View
N04.05.1 Th. Guraidhoo-1 ތ. ގުރައިދޫ-1 2 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 2 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 2 View
P02.03.1 GA. Maamendhoo-1 ގއ. މާމެންދޫ-1 1 View
R01.01.2 Fuvahmulak Uthuru Dhaairaa-2 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-2 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 3 View
S07.2.1 Addu, Maradoo Feydhoo-1 އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 4 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 12 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 10 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 3 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 37 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 53 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 11 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 4 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 6 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 9 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.