ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)
Sh. Atoll Council (Komandoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Rasheed Idreesއިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް Progressive Party of Maldives 1162 48.84%
2 Abdulla Nahidޢަބްދުﷲ ނާހިދު Maldivian Democratic Party 1217 51.16%
Valid Votes 2379 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 91 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2470 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1215 1255 2470 3133 78.84% 3160 690 2470
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
62 62 100.00% 0 62 100.00% 62 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 4 View
C01.02.1 Sh. Noomara-1 ށ. ނޫމަރާ-1 2 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 2 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 2 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 3 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 2 View
C03.0.1 Sh. Atoll, Male'-3 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-3 643 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 918 View
C03.09.1 Sh. Maroshi-1 ށ. މަރޮށި-1 455 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 450 View
C03.11.2 Sh. Komandoo-2 ށ. ކޮމަންޑޫ-2 420 View
C04.10.1 Sh. Lhaimagu-1 ށ. ޅައިމަގު-1 1 View
C04.12.1 Sh. Maaungoodhoo-1 ށ. މާއުނގޫދޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 3 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 2 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 1 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 2 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 9 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 5 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
J01.02.1 V. Thinadhoo-1 ވ. ތިނަދޫ-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 2 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 3 View
N04.09.1 Th. Gaadhiffushi-1 ތ. ގާދިއްފުށި-1 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
R02.01.1 Fuvahmulaku Medhu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ-1 1 View
S01.1.3 Addu, Hulhudhoo-3 އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 2 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 8 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 2 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 3 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 128 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 8 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.