ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)
Sh. Atoll Council (Kanditheemu Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Arifމުޙައްމަދު ޢާރިފް Progressive Party of Maldives 1057 51.01%
2 Ahmed Raisamއަޙްމަދު ރައިސަމް Maldivian Democratic Party 1015 48.99%
Valid Votes 2072 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 154 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2226 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1058 1168 2226 3168 70.27% 3194 968 2226
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
62 62 100.00% 0 62 100.00% 62 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 8 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 5 View
C01.0.1 Sh. Atoll, Male'-1 ށ. އަތޮޅު، މާލެ-1 455 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 823 View
C01.02.1 Sh. Noomara-1 ށ. ނޫމަރާ-1 305 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 359 View
C01.04.1 Sh. Feydhoo-1 ށ. ފޭދޫ-1 718 View
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 297 View
C02.08.1 Sh. Narudhoo-1 ށ. ނަރުދޫ-1 1 View
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 7 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 4 View
F01.09.3 B. Thulhaadhoo-3 ބ. ތުޅާދޫ-3 2 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 4 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 3 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 2 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 9 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 3 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 10 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 4 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 13 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 3 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 15 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 3 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 5 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 5 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 2 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
N02.10.1 Th. Thimarafushi-1 ތ. ތިމަރަފުށި-1 1 View
N02.11.1 Th. Veymandoo-1 ތ. ވޭމަންޑޫ-1 1 View
N03.13.1 Th. Omadhoo-1 ތ. އޮމަދޫ-1 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 5 View
Q03.03.1 GDh. Hoadedhdhoo-1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ-1 2 View
Q04.08.1 GDh. Fiyoree-1 ގދ. ފިޔޯރީ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 3 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 8 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 4 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 25 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 4 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 3 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 4 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 5 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.