ބ. އަތޮޅު ފެހެންދޫ ކައުންސިލް
B. Fehendhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Moosa Naseemމޫސާ ނަސީމު Maldivian Democratic Party 88 62.41%
2 Adam Aimanއާދަމް އައިމަން Progressive Party of Maldives 65 46.10%
3 Mohamed Aslamމުޙައްމަދު އަސްލަމް Progressive Party of Maldives 72 51.06%
4 Ibrahim Fazeelއިބްރާހީމް ފަޟީލު Maldivian Democratic Party 89 63.12%
5 Mohamed Ibrahimމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 63 44.68%
Valid Votes 377 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 46 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 432 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
77 67 144 197 73.10% 198 54 144
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
12 12 100.00% 0 12 100.00% 12 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C01.06.1 Sh. Bileiyfahi-1 ށ. ބިލެތްފަހި-1 3 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
F01.0.1 B. Atoll Male'-1 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1 20 View
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 162 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
S02.1.2 Addu, Feydhoo-2 އައްޑޫ، ފޭދޫ-2 2 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 3 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.