ނ. އަތޮޅު ލަންދޫ ކައުންސިލް
N. Landhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mariyam Yoosufމަރްޔަމް ޔޫސުފް Maldivian Democratic Party 269 45.59%
2 Ismail Ibrahimއިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް Maldivian Development Alliance 299 50.68%
3 Fazeel Hassanފަޟީލް ޙަސަން Maldivian Development Alliance 278 47.12%
4 Shinan Abdul Ghaneeޝިނާން ޢަބްދުލްޣަނީ Progressive Party of Maldives 318 53.90%
5 Ibrahim Zakariyyaއިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ Maldivian Democratic Party 254 43.05%
7 Abdulla Arifޢަބްދުﷲ ޢާރިފް Maldivian Democratic Party 307 52.03%
Valid Votes 1725 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 45 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 33 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1803 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
284 319 603 707 85.29% 713 110 603
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
31 31 100.00% 0 31 100.00% 31 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
C03.07.1 Sh. Foakaidhoo-1 ށ. ފޯކައިދޫ-1 1 View
D01.03.1 N. Maalhendhoo-1 ނ. މާޅެންދޫ-1 1 View
D02.0.1 N. Atoll, Male'-2 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-2 130 View
D02.05.1 N. Landhoo-1 ނ. ލަންދޫ-1 515 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 3 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 6 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 2 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 6 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 2 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
K01.07.1 M. Dhiggaru-1 މ. ދިއްގަރު-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
N03.12.1 Th. Kinbidhoo-1 ތ. ކިނބިދޫ-1 1 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 2 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 4 View
S01.1.3 Addu, Hulhudhoo-3 އައްޑޫ، ހުޅުދޫ-3 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 15 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 2 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.