ބ. އަތޮޅު ކިހާދޫ ކައުންސިލް
B. Kihaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hussain Ikleelޙުސައިން އިކުލީލް Independent 64 25.70%
2 Mohamed Shareefމުޙައްމަދު ޝަރީފް Independent 109 43.78%
3 Areef Mohamedޢަރީފް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 95 38.15%
4 Mohamed Ashrafމުޙައްމަދު އަޝްރަފް Progressive Party of Maldives 47 18.88%
5 Fathimath Raheemaފާޠިމަތު ރަޙީމާ Maldivian Democratic Party 104 41.77%
6 Ahmed Afraahއަޙްމަދު އަފްރާޙު Progressive Party of Maldives 55 22.09%
7 Ahmed Rasheedއަޙްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 93 37.35%
8 Ibrahim Fazeelއިބްރާހީމް ފަޟީލް Maldivian Democratic Party 132 53.01%
Valid Votes 699 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 48 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 753 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
120 131 251 310 80.97% 312 61 251
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
5 5 100.00% 0 5 100.00% 5 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
F01.12.1 B. Fehendhoo-1 ބ. ފެހެންދޫ-1 1 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.0.1 B. Atoll Male'-3 ބ. އަތޮޅު، މާލެ- 3 12 View
F03.04.1 B. Kihaadhoo-1 ބ. ކިހާދޫ-1 294 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.